Japonská studia

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2016/2017


Informace o vypsání oboru, způsobu podání přihlášky a další praktické otázky viz webová stránka FF UK.

Schválené podmínky přijímacího řízení Rektorátem naleznete těchto stránkách.

Dotazy týkající se testu znalostí anglického jazyka směřujte na Jazykové centrum FF UK.
Dotazy týkající se japanologické části testu směřujte na doc. Jana Sýkoru.

  1. Bakalářské studium
  2. Magisterské studium

Bakalářské studium
MPP: 18, U/P: 201/16

Forma studia: prezenční
Kombinovatelnost: jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
Přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) znalost češtiny v rozsahu středoškolského učiva
2) znalost angličtiny v rozsahu středoškolského učiva
3) znalost japonských slabičných abeced a znalost jejich transkripčních pravidel
4) znalost japonských reálií (literatura, jazykověda, dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-japonské vztahy)

Další požadavky ke zkoušce: žádné
Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Upozorňujeme, že studium japonštiny je náročné na zrak. Mnohé učební materiály mají velmi malé
fonty, čtení znaků samo o sobě zatěžuje zrak, studium proto není vhodné pro osoby s vážnějšími
vadami zraku. S ohledem na tyto skutečnosti není možné požadovat při přijímacím řízení variantu
testu se zvětšenými fonty.

Další informace

Literatura doporučená k přijímacím zkouškám

VZOROVÝ (MODELOVÝ) TEST

Informace o uplatnění absolventů:

Bakalářský program je koncipován tak, aby vyhověl dvěma základním požadavkům:
(1) připravit studenta pro praxi:
a) jazykově (zejména z hlediska pohotové komunikace v osobním i písemném styku),
b) orientačně (od studenta se očekává dobrý všestranný rozhled v oboru, aby se v praxi vyrovnal i s rolí zprostředkovatele mezi tzv. „jinými“ kulturami; ze zkušeností dosavadních absolventů je zřejmé, že průpravu k zvládání odlišných společenských konvencí nelze podceňovat).
(2) připravit studenta pro navazující magisterské studium:
a) jazykově (plnohodnotné zvládnutí japonštiny je pro studenty velmi náročné; navrhovaný program jim má umožnit postupné zlepšování jazykových dovedností komplexně, tedy v souběhu náslechu a mluvení, četby a písemného vyjadřování).
b) orientačně (student získá základní vzdělání v hlavních disciplínách, které obor nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, společnosti, umění atp.)

Magisterské studium
MPP: 15, U/P: 16/6

Forma studia: prezenční
Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium, lze kombinovat s jakýmkoli oborem
Přijímací zkouška: dvoukolová

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část
1) esej v japonštině na zvolené téma (výběr ze 4-5 možností)
2) předložení studijního projektu v češtině v rozsahu 1 normostrany a seznamu literatury k projektu

2. kolo – ústní část
1) diskuse nad podaným studijním projektem v češtině

Další požadavky: žádné
Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Další informace

VZOROVÝ (MODELOVÝ) TEST

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent oboru je připraven:
a) jazykově pro práci: překladatelů jak literárních, tak i vysoce odborných teoretických textů; tlumočníka pro jednání na nejvyšší úrovni v oblasti diplomacie, zahraničních vztahů, kulturní výměny, ekonomické spolupráce, zahraničního obchodu, cestovního ruchu, hromadných sdělovacích prostředků a podobně; odborníka pro výuku budoucích učitelů japonského jazyka;
b) odborně pro interdisciplinární a komparativní studium v hlavních disciplínách, které obor nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, myšlení a dalších stránek života moderní japonské společnosti; další akademickou dráhu v rámci doktorského studia jak na univerzitách (tuzemských či zahraničních) tak i ve výzkumných ústavech; pedagogické působení, zejména v oblasti odborné přípravy učitelů japonského jazyka (po doplnění nezbytné pedagogicko-psychologické přípravy); působení ve sféře jazykových služeb, diplomacie, kulturní výměny, zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce, cestovního ruchu, masmédií a dalších oblastech praktického života.

Úvod > Přijímací řízení > Japonská studia