Ústav Dálného východu
Filozofická fakulta UK v Praze

Vietnamistika Ngành Việt Nam học

Informace o oboru

Etnologie se specializací vietnamistika

Koncepce a rozvoj oboru:

Etnologie se specializací vietnamistika je nově akreditovaný obor, který se realizuje formou prezenčního bakalářského studia.

Ústav Dálného východu při FF UK je jediným místem v ČR, kde lze vietnamistiku studovat, není na žádné jiné vysoké škole, a to ani jako součást jiného oboru. Neexistuje ani na Slovensku. Vietnamistika na FF UK existuje v různých podobách a s přerušovanou kontinuitou od 60. let. V evropském měřítku se vietnamštinou zabývá poměrně málo vědců a většinou jsou jimi pouze rodilí mluvčí. Nově akreditovaný program bakalářského studia zároveň navazuje na českou orientalistickou tradici, která je zaměřena na výzkum kultury a jazyka.V mezinárodním kontextu je koncepce oboru jedinečná tím, že jazykový kurs není oddělen od reálií, historie a kultury.

Cílem tohoto studia je pokrýt postupně se zvyšující společenskou potřebu osob, které ovládají vietnamštinu a mají kulturně-historické povědomí o Indočíně, aby bylo možné lépe chápat a interpretovat některé jevy a problémy, které s sebou přináší spolužití Vietnamců, jako příslušníků minoritní komunity, jak s Čechy v ČR, tak s většinovými etniky v Evropě.

Absolventi získají přehled o teoriích kultury a problematice interkulturní komunikace se zvláštním zřetelem ke kultuře vietnamské; navíc mohou uplatnit znalost moderní vietnamštiny. Intenzivní kurs vietnamského jazyka jim poskytuje schopnost samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i v mluvené podobě a uplatnit své znalosti např. při komunitním tlumočení, jakož i schopnost samostatně získávat, dále zpracovávat a zprostředkovávat informace z oblasti jihovýchodní Asie.

Vzhledem k početné vietnamské komunitě v ČR a její integraci je hodnota oboru bezpochyby nezastupitelná.

Akreditace:

V současné době je akreditován jeden typ vietnamistických studií: jednooborové bakalářské studium oboru Etnologie se specializací vietnamistika.

Granty a výzkumné záměry:

Za posledních deset let získal obor grant UK a grant Fondu rozvoje vysokých škol (na inovaci studijního programu vietnamského jazyka), grant Rozvojového programu MŠMT (na rozvoj struktury bakalářského studijního programu oboru Etnologie se specializací vietnamistika), grant na specifický výzkum v r. 2007. Jeho pracovníci se aktivně podílejí na lingvistickém a literárním výzkumném záměru. Pracovníci oboru se zabývají výzkumem vietnamské nejstarší i moderní literatury, etnologie Indočíny (s přihlédnutím k výzkumu čamského etnika ve Vietnamu) a historií Vietnamu.


Prezentace oboru:
Obor spolupracuje např. s ČT a TV Nova (poradenství a překlady), s Českým rozhlasem (popularizace), dále se podílel na seminářích v cyklu „Výchova k toleranci a proti rasismu v pražských školách“ při FACIA – České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, spolupracuje s nakladatelstvím Fortuna, Lidové noviny, s Městskou knihovnou aj. Absolventi se uplatní v oblasti kultury, školství, sociální práce (vč. neziskových organizací a nadací), legislativy (soudní tlumočení), státní správy (diplomatické služby) a obchodu.

Bibliografie 2000 – 2008

Monografie:
*Hlavatá, Lucie – Slavická, Binh: Praktická vietnamština / Tieng Viet thuc hanh. Praha, Fortuna 2004.
*Hlavatá, Lucie – Slavická, Binh: CD Rom Praktická vietnamština / Tieng Viet thuc hanh. Praha, Fortuna 2004.
*Hlavatá, Lucie - Ičo, Ján - Karlová. Petra - Strašáková, Mária: Dějiny Vietnamu. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
*Slavická, Binh: Praktická fonetika vietnamštiny. Praha, Karolinum 2008.

Odborné články:
*Hlavatá, Lucie: Rámájana v čamské lidové literatuře. Religio. Revue pro religionistiku,12, 2004, 2, 245 – 254.
*Hlavatá, Lucie: Preliminary Observation on the Cham Language and Development of Its Script. In: Acta Universitatis CarolinaePhilologica I, Orientalia Pragensia XIV, 2001, pp. 53 – 57.
*Hlavatá, Lucie: Úřednické zkoušky ve Vietnamu. In: Zkouškový systém na Dálném východě. Praha, Česká orientalistická společnost 2002, s. 88 – 103.
*Ičo, Ján: Historie Vietnamu. In.: S vietnamskými dětmi na českých školách. Jinočany, HaH 2006.
*Karlová, Petra: Phan Boi Chau a Japonsko, Nový Orient, roč. 61, č. 3 (2006), s. 22-25.
*Karlová, Petra: Quang Trung - král z lidu a národní hrdina, Nový Orient, roč. 62, č. 1 (2007), s. 13-15.
*Karlová, Petra:The Response to the West: A Comparative Study between Vietnam and Japan, Archiv orientální, roč. 75, č. 1 (2007), s. 61-74.
*Karlová, Petra: Vietnam a útok na Pearl Harbor, Nový Orient, roč. 62 (2007), č. 4,  s. 32-33.

Překlady:
*Mabett, I. – Chandler, D.: Khmerové. (Přel. L. Hlavatá  spolu s L. Hlavatým.) Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000.
*Rufertová, Hana: Hay tim hieu noc nguoi va cuoc song tren dat nuoc ma ta dang song. (Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ). (Přel. L. Hlavatá spolu s Truong Thi Phuong Mai.) Praha, Fortuna 2002.
*Wyatt, David K.: Dějiny Thajska. (Přel. L. Hlavatá spolu s L. Hlavatým a M. Nožinou). Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004.
*Krejčovský závod Saigon. (vybrané povídky z vietnamštiny přeložili L. Hlavatá, J. Ičo a M. Strašáková). Praha. Gutenberg 2008.

Možnost uplatnění absolventa oboru:

Etnologie se specializací vietnamistika zahrnuje jak obecné základy etnologie, tak problematiku Vietnamu (jazyk, literaturu, dějiny a kulturu) v rámci jihovýchodní Asie. Díky intenzivnímu kursu vietnamského jazyka, který je nedílnou součástí studia, jsou absolventi schopni samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i mluvené podobě. Předběžná znalost vietnamštiny není u přijímací zkoušky požadována. Absolventi dále získají přehled o problematice interkulturní komunikace se zaměřením na specifika vietnamské kultury v širším regionálním kontextu.
Na základě získaných znalostí se absolventi oboru Etnologie se specializací vietnamistika mohou uplatnit v oblasti kultury, školství, sociální práce (vč. neziskových organizací a nadací), legislativy (soudní tlumočení), státní správy a obchodu, případně se mohou dále profilovat směrem k obecným otázkám etnologickým, kulturologickým a tradiční kultuře regionu.jihovýchodní, případně i východní Asie.
Navazující magisterské studium zatím obor vietnamistika nemá, nicméně absolventi bakalářského studia mají dostatečnou přípravu na to, aby mohli pokračovat v magisterském studiu na oboru etnologie, včetně možnosti specializovat se na tematiku jihovýchodní Asie.


Nahoru

Vyučující

PhDr. Lucie Hlavatá, PhD.| podrobněji | email
Ing. Nguyen Thi Binh Slavická | podrobněji | email
Mgr. Ján Ičo, Ph.D.| podrobněji | email
Mgr. Mária Strašáková, Ph.D.

Externisté:
prof. Ivo Budil
Mgr. Hau Phamová
Mgr. Jana Heřmanová

Doktorandi:
Mgr. Barbora Jirková (Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, 2012/13), školitel Jakub Maršálek, PhD., Kulty hor a vod v tradičním Vietnamu - pohled zdola
Mgr. Marta Zatloukalová (Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, 2012/13), školitelka Mária Strašáková, PhD., Ctnostná manželka, vedlejší žena, prostitutka aneb tradice na cestě k moralitě

Nahoru

Interní doktorandi:

Informace o přijímacích zkouškách

Etnologie se specializací vietnamistika je unikátní obor, který je v ČR možné studovat pouze na FF UK. Realizuje se formou tříletého prezenčního bakalářského studia.
Vedle znalosti vietnamského jazyka,  historie a literatury studenti získají základní přehled o etnologické a kulturně-historické problematice v oblasti Vietnamu a částečně celé Indočíny, a to včetně obecného etnologického základu. Díky intenzivnímu kurzu vietnamského jazyka (na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce) mohou pak absolventi mj. samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i mluvené podobě a v  komunitním tlumočení.
Proč studovat vietnamistiku?
- je to jeden z orientalistických oborů, které u nás mají dlouhou tradici a studentům dávají možnost porozumět exotickému světu Východní a Jihovýchodní Asie
- etnologická složka vytváří předpoklady pro kompetentní komparativní studium kultur, v němž je pak možné pokračovat i na magisterské úrovni
- poskytuje příležitost naučit se krásný asijský jazyk, jímž můžete běžně konverzovat i v Čechách
- vzhledem k početné vietnamské menšině v ČR je zde společenská potřeba osob, které a) ovládají vietnamštinu, b) mají kulturně-historické povědomí o Vietnamu, c) disponují přesahem do jiné vědní oblasti (etnologie)
- program je koncipován tak, že vytváří ideální podmínky jak pro začátečníky ve studiu vietnamštiny, tak i pro plnohodnotné studium rodilých mluvčích
 
Co je třeba umět k přijímačkám?
- znalost vietnamštiny se u přijímací zkoušky nevyžaduje
- základní reálie Vietnamu a zemí Východní Asie
- angličtinu v rozsahu středoškolských osnov
- základní pojmy z  historie, jazykovědy a společenských věd v rozsahu středoškolského studia
- přesné požadavky k nové formě jednokolové, písemné přijímací zkoušky a seznam doporučené četby viz níže.
Na koho se obrátit? (další informace, konzultace)?
- na garanta přijímacího řízení (e-mail)

Přijímací zkoušky 2015/2016

S případnými dotazy se obracejte na dr. JÁNA IČA (jan.ico@email.cz)

Informace související se způsobem podání přihlášky a další praktické otázky viz webová stránka FF UK


ETNOLOGIE SE SPECIALIZACÍ VIETNAMISTIKA

Forma typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 10, U/P: 11/6
Kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem

Profil absolventa: Absolventi studia získají jak základní znalosti z etnologie, tak znalost moderní vietnamštiny v psané i v mluvené podobě vzhledem k intenzívnímu kursu vietnamského jazyka. Neoddělitelnou součástí studia je přehled o dějinách, literatuře, etnologii a kultuře Vietnamu (zemí bývalé Indočíny). Na základě získaných znalostí se absolventi oboru Etnologie se specializací vietnamistika mohou uplatnit v oblasti státní správy a obchodu, kultury, školství, sociální práce (vč. neziskových organizací a nadací), případně se mohou dále věnovat obecným otázkám etnologickým, kulturologickým a tradiční kultuře regionu jihovýchodní Asie. Navazující magisterské studium zatím obor vietnamistika nemá, nicméně absolventi bakalářského studia mají dostatečnou přípravu na to, aby mohli pokračovat v magisterském studiu na oboru etnologie, včetně možnosti specializovat se na tematiku jihovýchodní Asie.

Přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
Předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1) test z anglického jazyka v rámci středoškolských znalostí
2) test z reálií Vietnamu a zemí Dálného východu
3) test ze základních pojmů z oblasti filologie, historie a společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.
Další požadavky ke zkoušce: žádné
Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Doporučená literatura:
Duiker, J. W. : Ho Či Min. Praha, BB Art 2003.
Hlavatá, L., Ičo, J., Karlová, P., Strašáková, M.: Dějiny Vietnamu. Praha, NLN 2008.
Nguyen Binh: Tisíc oken. Přel. P. Komers. Praha, MF 2001.
Hoobler, T., Hooblerová, D.: Konfucianismus. Praha, NLN 1997.
Krejčovský závod Saigon. (Ed. P. Komers.) Praha, Gutenberg 2008.
Lowenstein, T.: Buddhova vize. Praha, Knižní klub 1997.
Vietnam – ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii. Praha, Svojtka a Vašut 1996.

Vzorový test na rok 2008/2009

Nahoru

Datum poslední aktualizace: 22.05.2015

O nás | Site Map | Kontakt | ©2006 Martin Tirala