Japonská studia

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018/2019

 

V roce 2019/2020 bude japanologie vypsána jako specializace programu Asijská studia. Přijímací řízení proběhne v řádném termínu v červnu 2019, uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2019.
Informace o vypsání oboru, způsobu podání přihlášky a další praktické otázky viz webová stránka FF UK.

Schválené podmínky přijímacího řízení Rektorátem naleznete těchto stránkách.

Dotazy týkající se testu znalostí anglického jazyka směřujte na Jazykové centrum FF UK.
Dotazy týkající se japanologické části testu směřujte na doc. Jana Sýkoru.

  1. Bakalářské studium
  2. Magisterské studium

Bakalářské studium
MPP: 18, U/P: 164/19

Forma studia: prezenční
Kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
Přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

popis přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1) znalost českého jazyka v rozsahu středoškolského učiva (max. 6 bodů)
2) znalost angličtiny v rozsahu středoškolského učiva (max. 10 bodů)
3) znalost japonských reálií a reálií zemí východní Asie (jazykověda, literatura, dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-japonské vztahy) (max. 34 body)

2. kolo – ústní část:
1) znalost japonských slabičných abeced (hiragana, katakana) a jejich transkripčních pravidel (max. 12 bodů)
2) aktivní znalost čínských znaků (kandži) – seznam příslušných znaků  (max. 8 bodů)
3) znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby (max. 20 bodů)
4) předpoklady a motivace ke studiu, včetně jazykového projevu (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury k oboru (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

Upozorňujeme, že studium japonštiny je náročné na zrak. Mnohé učební materiály mají velmi malé
fonty, čtení znaků samo o sobě zatěžuje zrak, studium proto není vhodné pro osoby s vážnějšími
vadami zraku. S ohledem na tyto skutečnosti není možné požadovat při přijímacím řízení variantu
testu se zvětšenými fonty.

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Podmínky přijetí:
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Další informace

Literatura doporučená k přijímacím zkouškám

Seznam povinných znaku, jejich čtení a významů k přijímací zkoušce
K nastudování znaků doporučujeme učebnici Obrázkové KANDŽI: Zábavná učebnice japonského znakového písma od Asociace učitelů japonštiny v ČR vydané Česko-japonskou společností, 2. vydání, 2017.

VZOROVÝ (MODELOVÝ) TEST

Informace o uplatnění absolventů:

Bakalářský program je koncipován tak, aby vyhověl dvěma základním požadavkům:
(1) připravit studenta pro praxi:
a) jazykově (zejména z hlediska pohotové komunikace v osobním i písemném styku),
b) orientačně (od studenta se očekává dobrý všestranný rozhled v oboru, aby se v praxi vyrovnal i s rolí zprostředkovatele mezi tzv. „jinými“ kulturami; ze zkušeností dosavadních absolventů je zřejmé, že průpravu k zvládání odlišných společenských konvencí nelze podceňovat).
(2) připravit studenta pro navazující magisterské studium:
a) jazykově (plnohodnotné zvládnutí japonštiny je pro studenty velmi náročné; navrhovaný program jim má umožnit postupné zlepšování jazykových dovedností komplexně, tedy v souběhu náslechu a mluvení, četby a písemného vyjadřování).
b) orientačně (student získá základní vzdělání v hlavních disciplínách, které obor nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, společnosti, umění atp.)

Magisterské studium
MPP: 15, U/P: 21/10

Forma studia: prezenční
Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium, lze kombinovat s jakýmkoli oborem
Přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

Předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 180 minut)
1) esej v japonštině na zvolené téma (výběr ze 4–5 možností) (max. 50 bodů)
2. kolo – ústní část
1) diskuse nad podaným studijním projektem v českém jazyce (max. 50 bodů)
Projekt zamýšleného studia má podobu krátkého eseje v českém jazyce v rozsahu 1 normostrany a doprovází jej seznam relevantní literatury. Studijní projekt se předkládá na sekretariátě Ústavu Dálného východu FF UK nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu sekretářky ústavu: Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz.

Další požadavky: žádné
Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Podmínky přijetí:
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 2.1). Do předpokládaného počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Další informace

VZOROVÝ (MODELOVÝ) TEST

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent oboru je připraven:
a) jazykově pro práci: překladatelů jak literárních, tak i vysoce odborných teoretických textů; tlumočníka pro jednání na nejvyšší úrovni v oblasti diplomacie, zahraničních vztahů, kulturní výměny, ekonomické spolupráce, zahraničního obchodu, cestovního ruchu, hromadných sdělovacích prostředků a podobně; odborníka pro výuku budoucích učitelů japonského jazyka;
b) odborně pro interdisciplinární a komparativní studium v hlavních disciplínách, které obor nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, myšlení a dalších stránek života moderní japonské společnosti; další akademickou dráhu v rámci doktorského studia jak na univerzitách (tuzemských či zahraničních) tak i ve výzkumných ústavech; pedagogické působení, zejména v oblasti odborné přípravy učitelů japonského jazyka (po doplnění nezbytné pedagogicko-psychologické přípravy); působení ve sféře jazykových služeb, diplomacie, kulturní výměny, zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce, cestovního ruchu, masmédií a dalších oblastech praktického života.

Úvod > Přijímací řízení > Japonská studia