Koreanistika

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OBOR KOREANISTIKA

Informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení: viz webové stránky FF UK

Bakalářské studium 

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové

Forma studia: prezenční

Návrh počtu přijatých uchazečů: 16

Profil absolventa a možné uplatnění:

Koreanistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem, v jehož rámci je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů bakalářského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na středně pokročilé úrovni, kritická práce s psanými zdroji a zevrubný kulturně-historický přehled z dané oblasti. Dosažené znalosti a dovednosti by měly umožnit pokračování v navazujícím magisterském studiu na českých či zahraničních univerzitách i uplatnění v praxi (kulturní a vzdělávací instituce, státní orgány, soukromé firmy, oblast cestovního ruchu apod.)

Požadavky ke studiu a k přijímací zkoušce:

Obecné studijní předpoklady pro oblast humanitních věd, historicko-kulturní povědomí o regionu Dálného východu a Koreje, schopnost souvislého písemného a ústního projevu, motivace projevená oborovými znalostmi nad rámec běžného středoškolského vzdělání a doložená seznamem četby, znalost angličtiny

Přijímací zkouška: dvoukolová

První kolo – písemná část (50 bodů)

  1. test z anglického jazyka (5 bodů) – vzorový test viz http://jc.ff.cuni.cz/JC-252.html
  2. test obecných studijních předpokladů (15 bodů) http://sites.ff.cuni.cz/udlv/wp-content/uploads/sites/59/2016/12/Vzorovy_TOSP.pdf
  3. vědomostní oborový test (15 bodů) http://udlv.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/59/2016/12/Vzorovy-test-koreanistika.pdf
  4. esej na vybrané téma (15 bodů)

Druhé kolo – ústní část (50 bodů)

  1. souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče ke studiu (15 bodů)
  2. diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (20 bodů)
  3. otázky všeobecného charakteru k regionu severovýchodní Asie se zaměřením na Koreu – základní geografické údaje, význačné dějinné události, kulturní fenomény atd. (15 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: Seznam nastudované literatury vztahující se k oboru (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky) – vybrané doporučené publikace viz níže.

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 

Magisterské studium

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové

Forma studia: prezenční

Návrh počtu přijatých uchazečů: 6

Profil absolventa a možné uplatnění:

Koreanistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem, v jehož rámci je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů navazujícího magisterského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na pokročilé úrovni, včetně základů tlumočnických a překladatelských technik, kritická práce s psanými zdroji, zevrubný kulturně-historický přehled a odborné znalosti z oblasti užší specializace absolventa. Kromě práce v akademické a vzdělávací oblasti, mohou absolventi nalézt uplatnění také v oblasti kultury, diplomacie, sdělovacích prostředků, překladatelství a tlumočnictví, v domácích i zahraničních firmách, v cestovním ruchu apod.

Požadavky ke studiu a k přijímací zkoušce:

Absolvované bakalářské studium filologicky zaměřeného oboru koreanistika. V případě absolventů jiných oborů je nutné prokázat adekvátní znalost korejského jazyka, literatury, dějin a kultury v rozsahu bakalářského studia koreanistiky (znalost jazyka je třeba doložit úspěšně složenou zkouškou TOPIK, úroveň 4 a vyšší). U zkoušky uchazeč předkládá vypracovaný rámcový plán projektu, kterému by se chtěl věnovat v rámci navazujícího magisterského studia, včetně základního seznamu související odborné literatury, a prezentuje téma ze zájmové oblasti v korejském jazyce.

Přijímací zkouška: jednokolová, ústní

  1. souvislá prezentace tématu ze zájmové oblasti uchazeče v korejském jazyce (30 bodů)
  2. diskuse nad předloženým rámcovým plánem studijního projektu (40 bodů)
  3. oborová zkouška dle plánovaného zaměření studenta v magisterském studiu (30 bodů)

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

S případnými dotazy ohledně požadavků k přijímacím zkouškám a k jejich obsahu se můžete obracet na:

Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. (tomas.horak@ff.cuni.cz)

Dotazy týkající se testu znalosti anglického jazyka směřujte na jazykové centrum FF UK http://jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-zk/

 

Seznam doporučené literatury k přijímacím zkouškám do bakalářského studia:

Buzo, Adrian. Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje. Překlad Jiří Gojda. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 343 s. ISBN 80-7341-118-0.

Demick, Barbara. Není co závidět: obyčejné životy v Severní Koreji. Zlín: Kniha Zlin, 2014. 353 s. Tema; sv. 18. ISBN 978-80-7473-159-4.

Eckert, Carter J. et al. Dějiny Koreje. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 387 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-411-4

Glomb, Vladimír a Miriam Löwensteinová. Korejská náboženství. Praha: Togga, 2014. Dálný východ. ISBN 978-80-7476-066-2

Gruberová, Ivana M., ed. Jak se prodavač papíru stal buddhou: korejské buddhistické legendy. Překlad Ivana M. Gruberová. Vyd. 1. Praha: DharmaGaia, 2006. 186 s. Klasická knižnice Východu; sv. 3. ISBN 80-86685-50-0

Harden, Blaine. Útěk z Tábora 14: autentické svědectví z pracovních táborů v Severní Koreji. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2013. 207 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-2181-5

Cheng, Anne a Lomová, Olga, ed. Dějiny čínského myšlení. Překlad Olga Lomová. 1. vyd. Praha: DharmaGaia, 2006. 688 s. ISBN 80-86685-52-7

Irjŏn. Samguk jusa: nepominutelné události Tří království. Překlad Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 415 s. Mythologie. ISBN 978-80-7422-176-7

Kang, Čchŏl-hwan a Rigoulot, Pierre. Pchjongjangská akvária. Překlad Anna Lukavská a Erik Lukavský. Vyd. 1., dotisk [i.e. 2. vyd.]. Praha: Agite/Fra, 2011. 206 s. Lidská práva a literatura. ISBN 978-80-86603-92-6

Kim, Jŏng-ha et al. Loď pokladů: antologie moderní korejské povídky. Překlad Blanka Ferklová et al. Vyd. 1. V Praze: Nová vlna, 2012. 184 s. ISBN 978-80-85845-22-8

Kim, Man-Džung. Sen devíti z oblaků. Překlad Miriam Löwensteinová. Praha: Reflex, 1992. 137 s. Edice K. ISBN 80-900857-3-3

Löwensteinová, Miriam a Pucek, Vladimír. Studie z dějin starší korejské literatury. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 338 s. ISBN 80-246-1163-5

Löwensteinová, Miriam, ed. a Olša, Jaroslav, ed. Han Hŭng-su: otec československé koreanistiky: korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20. století. Vyd. 1. Praha: Nová vlna, 2013. 446 s. ISBN 978-80-85845-36-5

Löwensteinová, Miriam, ed. Chci se stát kočkou: Antologie současné korejské prózy. Vyd. 1. Praha: Nová vlna, 2016, 196 s. ISBN: 978-80-85845-54-9

Min, Jonghwan a Jun, Čchiho. Korejská mise do Ruska: deníky Min Jonghwana a Jun Čchihoa z roku 1896. Vydání první. Praha: Togga, spol. s r.o., 2016. 293 stran. Dálný východ; 2. svazek. ISBN 978-80-7476-101-0

Myers, B. R. Nejčistší rasa: jak Severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět. Praha: Ideál, 2013. 236 s., [16] s. obr. příl. Dějinné zvraty a souvislosti; sv. 12. ISBN 978-80-86995-25-0

Pucek, Vladimír, ed. Tváře a osudy: moderní korejské povídky. Vyd. 1. Praha: Brody, 1999. 350 s., [4] s. obr. příl. Východní řada. ISBN 80-86112-14-4

Pucek, Vladimír, ed. Jasná luna v prázdných horách: korejské básnictví 14. – 19. století. Překlad Petr Borkovec a Vladimír Pucek. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 188 s. Klub přátel poezie, Základní řada. ISBN 80-7185-408-5.

Pucek, Vladimír, ed. Ukradené jméno: moderní korejské povídky. Vyd. 1. Praha: Brody, 2006. 281 s. ISBN 80-86112-25-X

 

Další oborová literatura (odborná, překladová, populární) dle zájmu uchazeče, viz např. nakladatelství Argo 2011-16 apod. Informace o novějších publikacích je možné získat na koreanistickém portálu korea.ff.cuni.cz

K přípravě lze využít i interaktivní učebnici z nakladatelství FRAUS (Korea, země hledící do budoucnosti) Interactive Textbook_Korea

Úvod > Přijímací řízení > Koreanistika