Koreanistika

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OBOR KOREANISTIKA

V roce 2019/2020 je koreanistika vypsána jako samostatná specializace v rámci programu Asijská studia. Přijímací řízení proběhne v řádném termínu v červnu 2019. Uzávěrka přihlášek je posunuta na 15. dubna 2019.

Informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení: viz webové stránky FF UK

Bakalářské studium 

Forma studia: prezenční

Návrh počtu přijatých uchazečů: 18

Profil absolventa a možné uplatnění:

Koreanistika na FF UK je specializací v rámci programu Asijská studia, kde je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů bakalářského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na středně pokročilé úrovni, kritická práce s psanými zdroji a zevrubný kulturně-historický přehled z dané oblasti. Dosažené znalosti a dovednosti by měly umožnit pokračování v navazujícím magisterském studiu na českých či zahraničních univerzitách i uplatnění v praxi (kulturní a vzdělávací instituce, státní orgány, soukromé firmy, oblast cestovního ruchu apod.)

Požadavky ke studiu a k přijímací zkoušce:

Obecné studijní předpoklady pro oblast humanitních věd, historicko-kulturní povědomí o regionu Dálného východu a Koreje, schopnost souvislého písemného a ústního projevu, motivace projevená oborovými znalostmi nad rámec běžného středoškolského vzdělání a doložená seznamem četby, znalost angličtiny (B2)

Přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

Popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část
1) test z anglického jazyka (max. 10 bodů) – 30 minut
2) test obecných studijních předpokladů (max. 25 bodů) – 30 minut
3) esej na dané téma (max. 15 bodů) – 30 minut

2. kolo – ústní část
1) souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče ke studiu (max. 15 bodů)
2) diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 20 bodů)
3) otázky všeobecného charakteru k regionu severovýchodní Asie se zaměřením na Koreu (základní geografické údaje, význačné dějinné události, kulturní fenomény atd.) (max. 15 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

  • seznam nastudované literatury vztahující se k oboru (předkládá se u ústní zkoušky) – vybrané doporučené publikace viz níže
  • aktivní znalost korejského písma

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 

Magisterské studium

Forma studia: prezenční

Návrh počtu přijatých uchazečů: 8

Profil absolventa a možné uplatnění:

Koreanistika na FF UK je specializací v rámci programu Asijská studia, kde je kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů navazujícího magisterského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na pokročilé úrovni, včetně základů tlumočnických a překladatelských technik, kritická práce s psanými zdroji, zevrubný kulturně-historický přehled a odborné znalosti z oblasti užší specializace absolventa. Kromě práce v akademické a vzdělávací oblasti, mohou absolventi nalézt uplatnění také v oblasti kultury, diplomacie, sdělovacích prostředků, překladatelství a tlumočnictví, v domácích i zahraničních firmách, v cestovním ruchu apod.

Požadavky ke studiu a k přijímací zkoušce:

Absolvované bakalářské studium specializace koreanistika. V případě absolventů jiných oborů je nutné prokázat adekvátní znalost korejského jazyka, literatury, dějin a kultury v rozsahu bakalářského studia koreanistiky (znalost jazyka je třeba doložit úspěšně složenou zkouškou TOPIK, úroveň 4 a vyšší). U zkoušky uchazeč předkládá vypracovaný rámcový plán projektu, kterému by se chtěl věnovat v rámci navazujícího magisterského studia, včetně základního seznamu související odborné literatury, a prezentuje téma ze zájmové oblasti v korejském jazyce.

Přijímací zkouška: jednokolová, ústní

Popis přijímací zkoušky:
1) souvislá prezentace tématu ze zájmové oblasti uchazeče v korejském jazyce (max. 30 bodů)
2) diskuse nad předloženým rámcovým plánem studijního projektu (max. 40 bodů)
3) oborová zkouška dle plánovaného zaměření studenta v magisterském studiu (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:
U zkoušky uchazeč předkládá vypracovaný rámcový plán projektu, kterému by se chtěl věnovat v rámci navazujícího magisterského studia, včetně základního seznamu související odborné literatury, a prezentuje téma ze zájmové oblasti v korejském jazyce.

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

S případnými dotazy ohledně požadavků k přijímacím zkouškám a k jejich obsahu se můžete obracet na:

Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. (tomas.horak@ff.cuni.cz)

Dotazy týkající se testu znalosti anglického jazyka směřujte na jazykové centrum FF UK http://jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-zk/

 

Seznam doporučené literatury k přijímacím zkouškám do bakalářského studia:

Buzo, Adrian. Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje. Překlad Jiří Gojda. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 343 s. ISBN 80-7341-118-0.

Demick, Barbara. Není co závidět: obyčejné životy v Severní Koreji. Zlín: Kniha Zlin, 2014. 353 s. Tema; sv. 18. ISBN 978-80-7473-159-4.

Eckert, Carter J. et al. Dějiny Koreje. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 387 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-411-4

Glomb, Vladimír a Miriam Löwensteinová. Korejská náboženství. Praha: Togga, 2014. Dálný východ. ISBN 978-80-7476-066-2

Gruberová, Ivana M., ed. Jak se prodavač papíru stal buddhou: korejské buddhistické legendy. Překlad Ivana M. Gruberová. Vyd. 1. Praha: DharmaGaia, 2006. 186 s. Klasická knižnice Východu; sv. 3. ISBN 80-86685-50-0

Harden, Blaine. Útěk z Tábora 14: autentické svědectví z pracovních táborů v Severní Koreji. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2013. 207 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-2181-5

Cheng, Anne a Lomová, Olga, ed. Dějiny čínského myšlení. Překlad Olga Lomová. 1. vyd. Praha: DharmaGaia, 2006. 688 s. ISBN 80-86685-52-7

Irjŏn. Samguk jusa: nepominutelné události Tří království. Překlad Miriam Löwensteinová a Marek Zemánek. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 415 s. Mythologie. ISBN 978-80-7422-176-7

Kang, Čchŏl-hwan a Rigoulot, Pierre. Pchjongjangská akvária. Překlad Anna Lukavská a Erik Lukavský. Vyd. 1., dotisk [i.e. 2. vyd.]. Praha: Agite/Fra, 2011. 206 s. Lidská práva a literatura. ISBN 978-80-86603-92-6

Kim, Jŏng-ha et al. Loď pokladů: antologie moderní korejské povídky. Překlad Blanka Ferklová et al. Vyd. 1. V Praze: Nová vlna, 2012. 184 s. ISBN 978-80-85845-22-8

Kim, Man-Džung. Sen devíti z oblaků. Překlad Miriam Löwensteinová. Praha: Reflex, 1992. 137 s. Edice K. ISBN 80-900857-3-3

Löwensteinová, Miriam a Pucek, Vladimír. Studie z dějin starší korejské literatury. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 338 s. ISBN 80-246-1163-5

Löwensteinová, Miriam, ed. a Olša, Jaroslav, ed. Han Hŭng-su: otec československé koreanistiky: korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20. století. Vyd. 1. Praha: Nová vlna, 2013. 446 s. ISBN 978-80-85845-36-5

Löwensteinová, Miriam, ed. Chci se stát kočkou: Antologie současné korejské prózy. Vyd. 1. Praha: Nová vlna, 2016, 196 s. ISBN: 978-80-85845-54-9

Min, Jonghwan a Jun, Čchiho. Korejská mise do Ruska: deníky Min Jonghwana a Jun Čchihoa z roku 1896. Vydání první. Praha: Togga, spol. s r.o., 2016. 293 stran. Dálný východ; 2. svazek. ISBN 978-80-7476-101-0

Myers, B. R. Nejčistší rasa: jak Severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět. Praha: Ideál, 2013. 236 s., [16] s. obr. příl. Dějinné zvraty a souvislosti; sv. 12. ISBN 978-80-86995-25-0

Pucek, Vladimír, ed. Tváře a osudy: moderní korejské povídky. Vyd. 1. Praha: Brody, 1999. 350 s., [4] s. obr. příl. Východní řada. ISBN 80-86112-14-4

Pucek, Vladimír, ed. Jasná luna v prázdných horách: korejské básnictví 14. – 19. století. Překlad Petr Borkovec a Vladimír Pucek. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 188 s. Klub přátel poezie, Základní řada. ISBN 80-7185-408-5.

Pucek, Vladimír, ed. Ukradené jméno: moderní korejské povídky. Vyd. 1. Praha: Brody, 2006. 281 s. ISBN 80-86112-25-X

 

Další oborová literatura (odborná, překladová, populární) dle zájmu uchazeče, viz např. nakladatelství Argo 2011-16 apod. Informace o novějších publikacích je možné získat na koreanistickém portálu korea.ff.cuni.cz

K přípravě lze využít i interaktivní učebnici z nakladatelství FRAUS (Korea, země hledící do budoucnosti) Interactive Textbook_Korea

Úvod > Přijímací řízení > Koreanistika