Sinologie

 1. Bakalářské studium
 2. Magisterské studium

Chcete důkladně poznat „něco úplně jiného?“ Přijďte k nám!

S Čínou, Číňany a čínštinou se budeme nejspíš setkávat čím dál častěji. Bude také častěji třeba této zemi, národu a jazyku rozumět bezprostředně a do hloubky. Pro tuto roli hledáme nové zapálené sinology.

Pražská sinologie má již bezmála sedmdesátiletou tradici. Naším cílem je předat studentům víc než jen jazykovou připravenost a povšechnou orientaci v současné kultuře, politice či ekonomice. Dlouhodobě zdůrazňujeme kvalitní průpravu v klasické čínštině, klasické čínské literatuře a filozofii, a celém období čínské historie. Jsou to stupně k vyšší úrovni empatie s moderní Čínou, která je potřeba ke skutečně efektivní komunikaci. Znalost hovorové čínštiny odemyká dveře do Číny, ale teprve schopnost pohybovat se sebevědomě v její složité historii a kultuře je skutečně otevírá.

Studium u nás proto zahrnuje tři složky:

 • Jazyková výuka s velkorysou hodinovou dotací, vedená čínskými pedagogy, specialisty na výuku čínštiny pro cizince, a českými odborníky na čínskou fonetiku, gramatiku a strukturu čínského písma. Od druhého ročníku klademe důraz na klasickou čínštinu, která vede nejen k bohaté literární tradici dlouhé 2500 let, ale také ke zvládnutí vyšších registrů současné čínštiny. Součástí lingvistické průpravy je i teoretická část, jež umožní studentům analyzovat čínštinu z pohledu obecné teorie jazyka.
 • Studium čínské literatury a práce s texty v seminářích. Cílem těchto kurzů je pěstovat vnímavost studentů k čínské estetice a symbolickému rámci, ale také vědomí jejich proměn a historické podmíněnosti. Naši absolventy vedeme ke kritickým rozborům textů a jejich zamýšlenému působení na čtenáře, které využijí nejen ve vztahu k Číně.
 • Studium čínské historie je založeno na osvětlování tradičních pohledů na čínské dějiny a jejich neustálé problematizaci otevíráním nových, dříve opomíjených perspektiv. Studenti se učí nejen znát a zařazovat významné postavy a události, ale především klást si otázky o interpretaci pramenů a potlačených hlasech čínské historie. Tyto dovednosti mají opět širší přínos k pěstování kritické inteligence, kterou naši absolventi uplatní v kterémkoli oboru.

Absolventi bakalářského studia mají všechny předpoklady k samostatné práci v oblasti česko-čínských vztahů. Nejlepší z nich se zájmem o hlubší poznání staré i současné Číny a tvůrčí rozšiřování těchto znalostí například literárními překlady, žurnalistikou, poradenstvím nebo akademickou dráhou mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Bakalářské studium sinologie (7310R159)

Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia: 3 roky
Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
Maximální počet přijímaných: 20
Poměr přijatých / přihlášených v roce 2015/16: 18/69

Profil absolventa:

 • Odborné znalosti

Orientace v politických a společenských dějinách Číny od paleolitu po současnost

Orientace v dějinách tradiční i moderní čínské literatury, seznámení s jejími hlavními žánry a proudy

Teorie a dějiny čínského jazyka a písma

Dějiny poznávání Číny a hlavní metodické přístupy ke studiu jejích dějin, jazyka a literatury (s přesahem do obecné metodologie historiografie, jazykovědy a literární vědy)

 • Odborné dovednosti

Komunikace v moderní čínštině na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (tj. stupeň 5 čínské státní zkoušky HSK)

Porozumění textům v moderní čínštině na úrovni B2 SERR

Porozumění jednodušším textům v klasické čínštině období 500-1 př.n.l.

Samostatná práce s odbornými informačními zdroji

Tvorba formálně a myšlenkově uspořádaného odborného textu střední délky, správné citace pramenů a literatury

 • Charakteristika profesí

Organizace česko-čínské mezikulturní komunikace, poskytování služeb v cestovním ruchu

Komunitní tlumočení

Nakladatelství a publicistika

Referenti ve státních úřadech, kurátoři v muzeích a galeriích, pracovníci nevládních organizací

Přijímací zkouška

1. kolo – písemná část (180 minut)
 1. test z angličtiny (max. 5 bodů) (Vzorové testy připravené Jazykovým centrem FF UK)
 2. test všeobecných znalostí (lingvistika, historie, literatura, filozofie, max. 15 bodů)
 3. test z reálií zemí Dálného východu (max. 30 bodů)

Vzorový test

2. kolo – ústní část
 1. zkouška z anglického jazyka (max. 5 bodů)
 2. znalostní pohovor na základě předloženého seznamu přečtené literatury k oboru (max 25 bodů)
 3. motivace a předpoklady ke studiu sinologie (max. 20 bodů)
  Součástí hodnocení je mimo jiné také seznam přečtené literatury k oboru (zvlášť beletrie a zvlášť naučné literatury); nestanovujeme povinnou ani doporučenou literaturu, volba titulů, jejich počet a kvalita je ukázkou orientace uchazeče v oboru a významná součást hodnocení tohoto bodu přijímací zkoušky; hodnotí se také schopnost přečtené knihy či odborné články představit a v neposlední řadě formální náležitosti seznamu – dodržení jednotné bibliografické normy

Další požadavky ke zkoušce:

seznam přečtené odborné, populárně-naučné a krásné literatury vztahující se k oboru (odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky) – musí být vytištěný a seřazený podle abecedy

Prominutí přijímací zkoušky: nelze

Podmínky přijetí:
Do ústníha kola zkoušky postupují uchazeči, kteří v písemném kole získali alespoň 25 bodů. Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí niižším, než je maximální počet přijímaných. Při rovnosti bodů na posledním místě jsou přijati všichni uchazeči s tímto počtem bodů i nad rámec předem stanoveného maximálního počtu. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Připravný kurz: nekoná se

Navazující magisterské studium sinologie (7310T159)

Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia: 2 roky
Kombinovatelnost: jednooborové studium
Maximální počet přijímaných: 20
Poměr přijatých / přihlášených v roce 2015/16: 0/3

Profil absolventa:

 • Odborné znalosti

Stylistické a pragmatické aspekty moderní čínštiny

Významné osobnosti a proudy čínského myšlení a literatury v moderní době

Ideologie současné Číny a její zdroje

Metody jazykovědného, historického a literárněvědného bádání o čínštině a Číně

 • Odborné dovednosti

Komunikace v moderní čínštině na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce

Porozumění textům v moderní čínštině, včetně odborné literatury, na úrovni C1 SERR

Četba náročnějších textů v historických registrech čínštiny (v závislosti na specializaci)

Propojení soudobých teorií společenských a humanitních věd s čínským materiálem

Psaní delšího odborného textu s rozsáhlým poznámkovým a citačním aparátem

 • Charakteristika profesí

Náročnější mezikulturní komunikace, vyžadující hlubší znalosti čínského jazyka a kultury

Samostatná publicistická a rešeršní činnost zaměřená na Čínu

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je jednokolová, pouze ústní.
Uchazeč může být absolventem bakalářského studijního programu v oboru sinologie či podobně zaměřených areálových studií. Může být také absolventem studia jiného oboru humanitních či společenských věd, musí však prokázat adekvátní znalost čínského jazyka a sinologické vědomosti odpovídající zamýšlenému profilování jeho magisterského studia.

Průběh zkoušky:
 1. četba a překlad moderního čínského textu (úroveň B1 SERR, max. 20 bodů)
 2. motivační pohovor s přihlédnutím k předloženému seznamu odborné sinologické literatury vztahující se k zájmu uchazeče; při bodovém hodnocení se přihlíží i k samotnému seznamu (max. 50 bodů)
 3. pohovor nad tezemi bakalářské práce (viz níže); teze jsou zahrnuty do bodového hodnocení (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:
Nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky odevzdá uchazeč teze bakalářské práce na sekretariátě Ústavu Dálného východu FF UK, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu sekretářky ústavu: Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz.
U ústní přijímací zkoušky odevzdává uchazeč podepsaný seznam přečtené odborné literatury vztahující se k profilování jeho zájmu v magisterském studiu.

Podmínky přijetí:
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí niižším, než je maximální počet přijímaných. Při rovnosti bodů na posledním místě jsou přijati všichni uchazeči s tímto počtem bodů i nad rámec předem stanoveného maximálního počtu. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Prominutí přijímací zkoušky: nelze

Datum poslední aktualizace: 19.12.2017