Sinologie

I v roce 2019/2020 bude sinologie samostatný studijní obor (nově „studijní program“). Nově bude vypsáno sdružené (dříve dvouoborové) navazující magisterské studium.

Termín přijímacích zkoušek bude vyhlášen, jakmile bude dokončeno administrativní přizpůsobení oboru nové institucionální akreditaci Univerzity Karlovy, nejpozději v dubnu 2019. Náplň studia ani podmínky přijímacího řízení se nijak zásadně nemění proti minulým letům (podrobnosti viz níže).

Informace o způsobu podání přihlášky a další praktické otázky viz webová stránka FF UK (https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/).

Dotazy týkající se obsahu přijímacích zkoušek směřujte na jakub.marsalek@ff.cuni.cz (bakalářské studium) a jiri.hudecek@ff.cuni.cz (navazující magisterské studium).

Těšíme se také na vás během dne otevřených dveří na FF UK dne 12. ledna 2019 v hlavní budově Filozofické fakulty (Nám. Jana Palacha 2), 2. patro, místnost č. 217, 15:00–16:00.

 1. Bakalářské studium – podmínky přijímacího řízení
 2. Magisterské studium – podmínky přijímacího řízení

Co je sinologie?

Filologicko-areálový program zaměřený na studium jazyka a kultury Číny v historických souvislostech i v souvislostech současného světa.

Proč studovat právě sinologii?

 • Absolvent sinologie má schopnost lépe rozumět současnému světu a kriticky uvažovat o jeho budoucnosti.

Čínská civilizace, dlouho do značné míry nezávislá na civilizaci evropské, představuje kulturní zkušenost lidstva, kterou stojí za to objevovat a poznávat. V dnešním propojeném světě se z exotického Orientu Čína proměnila v součást i naší každodenní reality.

Proč obor filologický a proč areálový?

Filologický přístup předpokládá, že plné porozumění cizí kultuře je možné pouze skrze ovládnutí jejího jazyka a schopnost rozumět jejím textům. Areálový přístup znamená, že studium umožňuje vedle jazyka a literatury věnovat se také dějinám, včetně kulturních dějin, filosofii a náboženství, politologii, mezinárodním vztahům, antropologii…

Historie oboru na Univerzitě Karlově

 • Studijní program sinologie odpovídá studijním programům na nejlepších evropských univerzitách.

Počátky české sinologie souvisejí s působením prof. Rudolfa Dvořáka na Univerzitě Karlově na konci 19. století. Obor se plně rozvinul po druhé světové válce a zásluhou profesora Jaroslava Průška a jeho žáků získal mezinárodní pověst „Pražské školy sinologie“.

Studium sinologie na FF UK

 • bakalářský program
 • magisterský program
 • studium samostatně i v kombinaci s dalšími obory podle vlastní volby
  V minulosti byly nejoblíbenější kombinace s různými jazyky na translatologii, s dalšími filologickými obory nebo s filosofií a religionistikou.
 • přednost kvalitě před kvantitou
 • individuální přístup
 • přátelská komunita studentů a učitelů

Učitelé

 • tým nejlepších českých sinologů, zkušených učitelů a mezinárodně uznávaných odborníků

Naši učitelé jsou autory odborných monografií v českém i anglickém jazyce, studií v odborných a populárních časopisech a překladů významných děl čínské kultury. Někteří pravidelně komentují v médiích aktuální dění a zprostředkovávají poznání Číny pro širší veřejnost. V našich kurzech přednášejí také odborníci z Orientálního ústavu Akademie věd ČR a z Národní galerie.

 • přednášky zahraničních hostujících profesorů
 • rodilá mluvčí v kurzech praktického jazyka

Jazykové kurzy a jazykové dovednosti

 • intenzivní jazykový kurz: 10–12 hodin jazyka týdně (bakalářský program), 4 hodiny jazyka týdně (magisterský program).
 • fonetiku, gramatiku, písmo vysvětlují čeští učitelé, procvičování praktického jazyka vede rodilá mluvčí se specializací na výuku čínštiny pro cizince
 • četby moderních textů, které se postupně mohou profilovat podle zájmu studentů (krásná literatura, žurnalistické texty, odborné texty, dokumenty z dějin 20. století atd.)
 • překladatelský seminář

Během bakalářského studia mají studenti dosáhnout úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce (tj. HSK 4 čínské státní zkoušky).

Klasická čínština

 • Součástí programu je kurz klasické čínštiny, svým rozsahem a intenzitou odpovídající programům nejlepších světových univerzit a jedinečný v České republice.

Ozvuky starých textů hrají důležitou roli i v moderní frazeologii a lexiku a objevují se v projevech politiků i v populární kultuře. Znalost starších forem jazyka je nezbytná pro ovládnutí čínštiny na nejvyšší úrovni a pro orientaci v dnešní čínské kultuře, stejně jako pro studium dějin, literatury, umění, filosofie a náboženství.

Nabídka volitelných kurzů

 • široká nabídka povinně volitelných předmětů zaměřených na starou i dnešní Čínu
 • Čína i Taiwan
 • literatura, historie, lingvistika
 • semináře s individuálním přístupem pedagogů
 • důraz na samostatnou práci a kritické myšlení
 • kurzy dalších orientálních jazyků (vietnamština, japonština, korejština, tibetština, mongolština, barmština, thajština a další)

Bakalářský program je koncipován tak, aby vedle jazykových dovedností poskytl také základní přehled o tradiční i současné Číně, včetně Taiwanu. Součástí studia jsou semináře věnované praktickým dovednostem při vyhledávání informací a psaní odborné práce. Povinně volitelné kurzy umožňují studentům specializaci podle vlastního zájmu a jsou přípravou pro psaní závěrečné bakalářské práce. Mezi povinně volitelnými předměty naleznete např. „Úvod do čínské poezie“ (O. Lomová), „Kapitoly z mluvnice klasické čínštiny“ (L. Zádrapa), „Čína doby Letopisů“ (J. Maršálek), „Čínská povídka 20. století“ (D. Andrš), „Věda a modernizace v Číně a Japonsku“ (J. Hudeček), Ideologie a kultura v ČLR (O. Lomová) a mnoho dalších.

Těžiště magisterského programu je v povinně volitelných přednáškách a seminářích tak, aby vyhověly zájmu studentů o tradiční, či moderní Čínu a jejích dalšímu zaměření (filologickému, nebo historickému, kulturnímu a areálovému). Vycházíme vstříc individuálnímu zájmu studentů a také jim nabízíme zapojení do studentské vědecké činnosti.

Internacionalizace

 • Všichni studenti mají možnost absolvovat minimálně semestrální intenzivní jazykový kurz v ČLR nebo na Taiwanu.
 • Do Prahy z celého světa přijíždějí na pozvání Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace významní hostující profesoři.
 • Výměnné programy Erasmus.
 • Zahraniční stáže na Taiwanu a v ČLR pro studenty magisterského studia v rámci meziuniverzitní výměny.

Uplatnění

Naši absolventi nemají problém s uplatněním. Učí na vysokých školách v ČR (např. univerzity v Olomouci a Brně, Vysoká škola ekonomická), pracují v Orientálním ústavu AV ČR, v Národní galerii a Národním muzeu, ale také v diplomacii, v mezinárodních institucích, v neziskových organizacích nebo jako žurnalisté. Žádaní jsou jako učitelé čínského jazyka v jazykových školách a firemních kurzech, jako tlumočníci a překladatelé, včetně tlumočení při politických jednáních na nejvyšší úrovni.

 

 

Bakalářské studium sinologie

Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia: 3 roky
Kombinovatelnost: jednooborové i sdružené (dvouoborové) studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které umožňují sdružené studium
Maximální počet přijímaných: 20

Profil absolventa:

A – Jazykové znalosti a dovednosti
 • Absolvent umí komunikovat v moderní čínštině na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR; tj.stupeň 4 čínské státní zkoušky HSK), to znamená, že je schopen běžného komunitního tlumočení.
 • Absolvent umí překládat texty v moderní čínštině na úrovni B1 SERR, včetně jednodušších textů publicistického stylu.
 • Absolvent ovládá základy teorie a dějin čínského jazyka a písma.
 • Absolvent rozumí jednodušším textům v klasické čínštině období 500-1 př.n.l., tj. textům určujícím pro čínskou civilizaci, k nimž se odvolávají Číňané i v moderní době, a umí je překládat. Sdružené studium tuto znalost neposkytuje.
B – Nejazykové znalosti a dovednosti
 • Absolvent má základní přehled o politických, společenských a ekonomických dějinách Číny od prehistorie po současnost.
 • Absolvent je schopen porozumět problémům současné čínské společnosti v kontextu politických a společenských dějin Číny.
 • Absolvent zná dějiny tradiční i moderní čínské literatury v širších kulturních souvislostech.
 • Absolvent je schopen se orientovat v historii mezikulturních kontaktů mezi Evropou a Čínou a umí kriticky a metodologicky poučeně přistupovat ke studiu čínské civilizace (s přesahem do obecné metodologie jazykovědy, historiografie a literární vědy).
 • Absolvent dokáže samostatně pracovat s informačními zdroji relevantními pro odborné zkoumání Číny.
 • Absolvent umí psát formálně a myšlenkově uspořádané odborné texty střední délky, správně citovat prameny a   literaturu.
Charakteristika profesí
 • ve státní správě
 • v mezinárodních organizacích
 • v neziskových organizacích (včetně mezinárodních)
 • v publicistice
 • v nakladatelské práci
 • v kulturních institucích, včetně muzeí a galerií s asijskými sbírkami,
 • v turistickém ruchu

Přijímací zkouška

1. kolo – písemná část (180 minut)
 1. test z angličtiny (max. 5 bodů) (Vzorové testy připravené Jazykovým centrem FF UK)
 2. test všeobecných znalostí (lingvistika, historie, literatura, filozofie, max. 15 bodů)
 3. test prokazující znalost čínských reálií a reálií zemí východní Asie (jazykověda, literatura, dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-čínské vztahy, max. 30 bodů)

Vzorový test všeobecných znalostí a reálií Dálného východu

2. kolo – ústní část (v českém nebo slovenském jazyce)
 1. zkouška z anglického jazyka (max. 5 bodů)
 2. znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby k oboru, včetně překladů literárních děl čínských autorů, u nichž se předpokládá, že uchazeč o nich pohovoří v širších historických souvislostech (max 25 bodů)
 3. motivace a předpoklady ke studiu sinologie; součástí hodnocení je jazykový projev a kvalita seznamu přečtené literatury po obsahové i formální stránce (max. 20 bodů)
  Seznam přečtené literatury (zvlášť beletrie a zvlášť naučné literatury): nestanovujeme povinnou ani doporučenou literaturu, volba titulů, jejich počet a kvalita je ukázkou orientace uchazeče v oboru; hodnotí se také schopnost přečtené knihy či odborné články představit a v neposlední řadě formální náležitosti seznamu – dodržení jednotné bibliografické normy

Další požadavky ke zkoušce:

seznam přečtené odborné, populárně-naučné a krásné literatury vztahující se k oboru (odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky) – musí být vytištěný a seřazený podle abecedy

Prominutí přijímací zkoušky: nelze

Podmínky přijetí:
Do ústníha kola zkoušky postupují uchazeči, kteří v písemném kole získali alespoň 25 bodů. Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí niižším, než je maximální počet přijímaných. Při rovnosti bodů na posledním místě jsou přijati všichni uchazeči s tímto počtem bodů i nad rámec předem stanoveného maximálního počtu. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Připravný kurz: nekoná se

Navazující magisterské studium sinologie

Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia: 2 roky
Kombinovatelnost: jednooborové i sdružené (dvouoborové) studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které umožňují sdružené studium
Maximální počet přijímaných: 20

Profil absolventa:

Odborné znalosti
 • Různé styly moderní čínštiny
 • Teoretické problémy transformace Číny v moderní době
 • Prohloubení znalostí klasické čínštiny nebo získání základů, pokud je neměli z bakalářského stupně studia (není ve sdruženém studiu)
 • v modulu Čínský jazyk a literatura – stylistické a pragmatické nuance moderní čínštiny, významné osobnosti a proudy čínského myšlení a literatury v moderní době a jejich vztah k čínské kulturní tradici a její transformaci v moderní době, metodické přístupy a pojmový aparát k studiu problémů moderní čínštiny a čínské literatury; volitelně hlubší znalosti literárního jazyka a krásné či filozofické literatury vybraného předmoderního období
 • v modulu Dějiny a kultura Číny – dějiny moderní Číny, vývoj politických a ideologických proudů od konce 19. století, přístupy k tradiční kultuře v moderní době, metodické přístupy a pojmový aparát ke studiu dějin a kultury; významné postavy a přístupy čínské i západní historiografie; volitelně znalosti specifických oblastí moderní čínské kultury (umění, filozofie, vědy)
 • ve sdruženém studiu pouze část poznatků ze zvoleného modulu dle vlastního výběru
Odborné dovednosti
 • Mmoderní čínština na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (mluvený projev) a C1 (porozumění psaným textům)
 • Četba textů v klasické čínštině různé úrovně v závislosti na vstupní znalosti z bakalářského stupně (ne u sdruženéo studia).
 • Četba textů v moderní čínštině (literární a žurnalistické texty, odborná literatura)
 • Četba textů v historických registrech čínštiny – modernizovaném literárním jazyce (wenyanu) 1. pol. 20. století, jazyce baihua 18.-20. století (ne u sdruženého studia)
 • Výuka moderní čínštiny v kurzech pro dospělé, nebo doprovodné tlumočení při obchodních jednáních, nebo překlad literárních textů
 • Psaní českého odborného textu s rozsáhlým poznámkovým a citačním aparátem
 • Použití metod lingvistického a sociálně-vědného výzkumu relevantní pro Čínu (ne u sdruženého studia)
Charakteristika profesí
 • Zaměstnání ve státní správě, neziskových organizacích i soukromém sektoru vyžadující náročnější mezikulturní komunikaci
 • Např. v diplomacii, v médiích, v mezinárodních organizacích, v nezávislých think tancích zaměřených na současnou Čínu
 • Práce v muzeích s čínskými sbírkami, v kulturních institucích, v obchodu s uměním
 • Výuka čínštiny v kurzech pro dospělé včetně metodického vedení, doprovodné tlumočení náročnějších jednání, zakázkové překlady odborných textů
 • Přijímací zkouška

Přijímací zkouška

Zkouška je jednokolová, pouze ústní.
Uchazeč může být absolventem bakalářského studijního programu v oboru sinologie či podobně zaměřených areálových studií. Může být také absolventem studia jiného oboru humanitních či společenských věd, musí však prokázat adekvátní znalost čínského jazyka a sinologické vědomosti odpovídající zamýšlenému profilování jeho magisterského studia.

Průběh zkoušky:
 1. četba a překlad moderního čínského textu (úroveň B1 SERR, max. 20 bodů)
 2. motivační pohovor s přihlédnutím k předloženému seznamu odborné sinologické literatury vztahující se k zájmu uchazeče; při bodovém hodnocení se přihlíží i k samotnému seznamu (max. 50 bodů)
 3. pohovor nad tezemi bakalářské práce (viz níže); teze jsou zahrnuty do bodového hodnocení (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:
Nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky odevzdá uchazeč teze bakalářské práce na sekretariátě Ústavu Dálného východu FF UK, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu sekretářky ústavu: Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz.
U ústní přijímací zkoušky odevzdává uchazeč podepsaný seznam přečtené odborné literatury vztahující se k profilování jeho zájmu v magisterském studiu.

Podmínky přijetí:
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí niižším, než je maximální počet přijímaných. Při rovnosti bodů na posledním místě jsou přijati všichni uchazeči s tímto počtem bodů i nad rámec předem stanoveného maximálního počtu. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Prominutí přijímací zkoušky: nelze

Datum poslední aktualizace: 26.12.2018