O vietnamistice

class of toads

Koncepce a rozvoj oboru:

Etnologie se specializací vietnamistika se realizuje formou jednooborového prezenčního bakalářského studia.

Ústav Dálného východu při FF UK je jediným místem v ČR, kde lze vietnamistiku studovat jako samostatný obor. Vietnamistika na FF UK existuje v různých podobách a s přerušovanou kontinuitou od 60. let. V evropském měřítku se vietnamštinou zabývá poměrně málo vědců a většinou jsou jimi pouze rodilí mluvčí. Bakalářské studium zároveň navazuje na českou orientalistickou tradici, která je zaměřena zejména na výzkum kultury, jazyka a dějin. V mezinárodním kontextu je koncepce oboru jedinečná tím, že jazykový kurs není oddělen od reálií, historie a kultury.

Cílem tohoto studia je pokrýt postupně se zvyšující společenskou potřebu osob, které ovládají vietnamštinu a mají kulturně-historické povědomí o Indočíně, aby bylo možné lépe chápat a interpretovat některé jevy a problémy, které s sebou přináší spolužití Vietnamců, jako příslušníků minoritní komunity, jak s Čechy v ČR, tak s většinovými etniky v Evropě.

Absolventi získají přehled o teoriích kultury a problematice interkulturní komunikace se zvláštním zřetelem ke kultuře vietnamské; navíc mohou uplatnit znalost moderní vietnamštiny. Intenzivní kurs vietnamského jazyka jim poskytuje schopnost samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i v mluvené podobě a uplatnit své znalosti např. při komunitním tlumočení, jakož i schopnost samostatně získávat, dále zpracovávat a zprostředkovávat informace z oblasti jihovýchodní Asie.

Akreditace:

V současné době je akreditován jeden typ vietnamistických studií: jednooborové bakalářské studium oboru Etnologie se specializací vietnamistika.

Granty a výzkumné záměry:

Za posledních deset let získal obor grant UK a grant Fondu rozvoje vysokých škol (na inovaci studijního programu vietnamského jazyka), grant Rozvojového programu MŠMT (na rozvoj struktury bakalářského studijního programu oboru Etnologie se specializací vietnamistika), grant na specifický výzkum v r. 2007.

Pracovníci oboru se v současnosti podílejí na výzkumných projektech ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. (Modely péče a strategie slďování práce a rodiny u migrantů v Česé republice) a Institutem sociologických studií Fakulty sociálních věd UK. Marta Lopatková a Barbora Nováková tvoří spolu s Tomášem Petrů (Indonesistika) tým v mezinárodním projektu KNOTS (Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges).

Marta Lopatková a Barbora Nováková jsou také členkami Skupiny pro studium studené války CWRG, jejímž cílem je kromě individuálního výzkumu členů také organizování worskhopů, konferencí a příprava grantových projektů, jež by umožnily rozšířit další činnost skupiny. Skupina pro studium studené války je součástí Institutu pro studium strategických regionů ISSR.

Prezentace oboru:

Obor spolupracuje s předními českými médii a periodiky (poradenství a překlady), s Českým rozhlasem (popularizace), dále se podílel na seminářích v cyklu „Výchova k toleranci a proti rasismu v pražských školách“ při FACIA – České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, spolupracuje s nakladatelstvím Fortuna, Lidové noviny, s Městskou knihovnou aj. Zaměstnanci pravidelně prezentují na domácích i mezinárodních konferencích a kulatých stolech jak akademické povahy tak ve spolupráci s neziskovým sektorem.

Možnost uplatnění absolventa oboru: 

Etnologie se specializací vietnamistika zahrnuje jak obecné základy etnologie, tak problematiku Vietnamu (jazyk, literaturu, dějiny a kulturu) v rámci jihovýchodní Asie. Díky intenzivnímu kurzu vietnamského jazyka, který je nedílnou součástí studia, jsou absolventi schopni samostatně pracovat s moderní vietnamštinou v psané i mluvené podobě. Absolventi dále získají přehled o problematice interkulturní komunikace se zaměřením na specifika vietnamské kultury v širším regionálním kontextu. Na základě získaných znalostí se absolventi oboru Etnologie se specializací vietnamistika mohou uplatnit v oblasti kultury, školství, sociální práce (vč. neziskových organizací a nadací), státní správy a obchodu, případně se mohou dále profilovat směrem k obecným otázkám etnologickým, kulturologickým a tradiční kultuře regionu jihovýchodní, případně i východní Asie.

Navazující magisterské studium zatím obor vietnamistika nemá, nicméně absolventi bakalářského studia mají vzhledem k etnologické průpravě možnost dále se profilovat v oblasti etnologie, kulturní antropologie či dalších společensko-vědních oborů a v jejich rámci se specializovat na vietnamistická témata.

Vyučující

Ing. Binh Slavická | podrobněji | email binh.slavicka@ff.cuni.cz

Mgr. Barbora Nováková | podrobněji | barbora.jirkova@ff.cuni.cz

Mgr. Marta Lopatková | podrobněji | email marta.lopatkova@ff.cuni.cz

Externisté:

Mgr. Jana Heřmanová

PhDr. Jaroslav Nožina, Ph.D.

Mgr. Mária Strašáková, Ph.D.

Ing. Truong Thi Phuong Mai

Mgr. Jiří Zelenda

Mgr. Jiří Kocourek

Doktorandi:

Mgr. Barbora Nováková (Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, 2012/13), školitel Jakub Maršálek, PhD., Kulty hor a vod v tradičním Vietnamu – pohled zdola
Mgr. Marta Lopatková (Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, 2012/13), školitelka Mária Strašáková, PhD., Tradice na cestě k modernitě – Đông Dương tập chí, Nguyễn Văn Vĩnh a ženy

Informace související se způsobem podání přihlášky a další praktické otázky viz webová stránka FF UK

Úvod > ÚDLV > O vietnamistice